www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Denní řád
Pilířem každého dne premonstrátského řeholníka je chórová oslava Boha – tedy společná modlitba liturgie hodin konaná slavnostním způsobem, skrze kterou vzdává Pánu chválu a vyprošováním Boží milosti a požehnání posvěcuje sebe, svůj klášter a celou církev, s níž se v této modlitbě spojuje v jeden hlas. Proto není divu, že se den začíná v chóru, kam se bratři v tichosti (od večera platí přísné mlčení) shromáždí. Jejich první slova, kterými otevírají svá ústa toho dne, jsou slova modlitby.
6:00 Nejdříve se bratři modlí Officium lectionis (Modlitbu se čtením), ve které otevírají svůj sluch Božímu slovu předloženému ve větším kompaktnějším celku a také slovům nějakého církevního otce či jiného duchovního autora.
Aby slyšené nezůstalo zapomenuto, navazuje na tuto modlitbu půlhodina osobního tichého rozjímání – meditace nad Božím slovem. Jde o chvíli niterného setkání se svým Pánem na rozbřesku dne, který pak celý (i v síle tohoto setkání) jemu odevzdávají a zasvěcují.
Poté následuje hlavní ranní chórová modlitba (tentokrát již chorálně zpívaná): Laudes matutinas (Ranní chvály) následovaná ještě krátkou dopolední modlitbou: Hora media – tertia.

7:15
Po společném odchodu z chóru se bratři (pořád ještě za stálého mlčení – aby setkání s Pánem v nich mohlo plynule doznít) přesunou do refektáře, kde je společná snídaně. Zde končí noční mlčení.

8:30

Nyní se bratři rozcházejí každý podle svých povinností a svého zaměstnání – ať už mimo klášter (pro kleriky studium na fakultě; pro jiné vyučování ve škole či jiné pastorační povinnosti ve farnosti) anebo v klášteře (novicmistr s novicemi se scházejí při svém programu – výuka, pohovor, práce; jiní pracují v klášterní knihovně či mají jiné práce ohledně správy a chodu domu).

12:00

V poledne se bratři sejdou v konventní kapli k polední modlitbě (Hora media – sexta), po které se přesunou ke společnému obědu. A protože nejen chlebem živ je člověk, vracejí se po obědě do kaple k odpolední modlitbě (Hora media – nona).

14:00

Během odpoledne pokračují ve svých pracích a povinnostech.

16:30
17:10

18:00

Aby se před večerní modlitbou člověk pomalu ztišil, předchází jí duchovní četba, kterou koná každý sám ve svém pokoji. Poté se bratři společně (podobně jako ráno) sejdou v chóru k nešporám (Vesperae). Po nich již zůstávají v kostele, kde mají chvíli na osobní modlitbu (případně někdy modlitbu růžence) a kde se pak slaví společná (konventní i farní) mše svatá. Po ní se spolu s lidmi bratři pomodlí kompletář (Modlitbu před spaním).


Přesun do refektáře k večeři, před kterou se předčítá úryvek z řehole sv. Augustina. Následuje osobní volno.

20:00
21:30

Společná modlitba růžence nebo adorace před Nejsvětější svátostí. Pak mají bratři opět osobní volno (k společnému setkání, samostudiu…) až do počátku nočního mlčení, do kterého vyústila jejich celodenní činnost a které je již také přípravou na den následující.
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015