www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Sv. Bedřich
opat

svátek: 4. února

Bedřich se narodil v Hallum ve Frísku začátkem dvanáctého století. Byl synem chudé vdovy, která ho ve velmi mladém věku posílala pást ovce. Během dlouhých hodin, které trávil sám na poli, nacházel Bedřich zálibu v modlitbách. Když mu bylo zjeveno znamení o povolání ke kněžství, jeho matka kvůli jejich chudobě váhala. Farář z místní farnosti ale podchytil chlapcův zájem a připravil ho pro kněžská studia. Během této přípravy ke kněžství zušlechťoval Bedřich tři druhy zbožnosti, které byly v té době samozřejmé: synovská oddanost Blahoslavenné Panně, duchovní společenství s Janem Evangelistou a oddanost sv. Cecílii – mučednici prvotních křesťanů, která hrdinsky přijala smrt jako záruku své čistoty. Jeho studium bylo dokončeno a Bedřich se sám věnoval vyučování až do doby, než dosáhl věku předepsaného pro vysvěcení na kněze. Stal se pomocníkem kněze farnosti v Hallum, ale neustále se cítil volán k řeholnímu způsobu života. Během dlouhé nemoci se mu zdál sen, ve kterém k němu hovořil sv. Petr o ideálním životním stylu vedeném apoštoly: "Patři, že jsme opustili všechny věci, abychom následovali Pána Ježíše, a on nám slíbil stonásobné."
V den úmrtí své matky obětoval Bedřich sám sebe zcela Bohu přijetím řeholního života inspirovaného sv. Augustinem. Nakonec vstoupil sám i se svým společenstvím do Norbertova řádu a v roce 1164 založil opatství v Mariengaarden, jehož byl prvním opatem. Ve jménu opatství "Mariina zahrada" se odráželo bohatství okolí kláštera.
Opatství se mohlo chlubit věhlasnou církevní školou pro vzdělávání chlapců a mladých mužů. Nové založení bylo nakonec připojeno jako dceřinné k Steinfeldu. Začátkem března roku 1175 Bedřich vážně onemocněl. Celebroval poslední mši k poctě Blahoslavenné Panny těsně před svým úmrtím 3. března 1175.

Je zobrazován v opatském oděvu jak drží květiny, které připomínají krásu Mariengaardenu, a neustále bdí nad studenty vzdělávanými premonstráty.
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015