www.premonstrati.org
www.premonstrati.org
Sv. Norbert
biskup a zakladatel premonstrátského řádu

svátek: 6. června

Norbert se narodil šlechtickým rodičům kolem roku 1080 v Xanten v severním Porýní. Už jako malé dítě byl členem katedrální kapituly sv. Viktora v Xanten, kde byl později vysvěcen na podjáhna. Císař Jindřich V. si brzy všiml Norbertova talentu a charismatu a povolal ho k své osobní službě na císařský dvůr. Tam Norbert vedl světácký život. V roce 1115 spadl Norbert z koně v bouřce a byl téměř zabit bleskem. Vyložil si tuto příhodu jako výzvu k pokání, a okamžitě začal vést život kajícnosti, chodil bosý a odíval se ovčí kůží. Na jáhna a na kněze byl vysvěcen tentýž den arcibiskupem Bedřichem z Kolína nad Rýnem, putoval po venkově a kázal o Božím království. Kritizován a pronásledován členy vyššího kněžstva, Norbert žádal a obdržel od papeže Kalixta II. souhlas pro svá kázání. Ale Kalixtus II. ho také vybízel usadit se a založit společenství v diecézi Laonské v severní Francii. Tam v pustém údolí v Prémontré položil Norbert základy svého řeholního řádu. Řeholi sv. Augustina zvolil jako vodící světlo pro nové společenství a stal se jedním z nejdůkladnějších augustiánských reformátorů té doby.
Společenství se vyznačovalo přísností svého života, chudobou, horlivým liturgickým životem modlitby a především svou celkovou věrností ideálu života společenství vyjádřeného v Augustinově řeholi. Mezitím Norbert pokračoval v kázání a přitahoval mnoho mužů a žen k životnímu stylu svého nového řádu.
25. července roku 1126 byl Norbert vysvěcen jako arcibiskup v Magdeburgu, a zanechal vedení svého řádu, aby začal pastýřskou práci v rozlehlé diecézi severovýchodního pohraničí německého císařství. Během těch let, jako arcibiskup, bojoval Norbert usilovně za svobodu církve proti světským knížatům, a prokázal, že je zapáleným zastáncem římského papeže. Byl nápomocen při svržení Anakleta II. a návratu papeže Inocence II. na jeho stolec. Zesláblý svými cestami, namáhavou prací a pravděpodobně i malárií, kterou dostal v Římě, se Norbert vrátil do Magdeburgu, kde 6. června roku 1134 zemřel.

Je zobrazován s dvojpříčkovou arcibiskupskou berlou, arcibiskupským palliem a s kalichem či monstrancí, které připomínají jeho eucharisticky zaměřenou spiritualitu. Pod nohama mívá postavu poraženého Tanchelma, původce bludařského učení v Antverpách, které Norbert svou kazatelskou misí přivedl zpět ke katolické víře.
Bartoloměj M. Čačík & Jakub Kodet © 2010-2015